O firmie

Usługi prawne prowadzone są przez Ewę Kowalską-Kaczor od początku lat 90-tych, a od czerwca 1993 r. w ramach wykonywania zawodu radcy prawnego przynależnego do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, nr Łd P/169.

Ewa Kowalska-Kaczor ukończyła fakultet Prawa Niemieckiego i Unii Europejskiej na studiach organizowanych przez Wydział Nauk o Państwie i Prawie Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Uprawnienia w zakresie usług prawnych zostały rozszerzone w 2007 r. poprzez wpis radcy prawnego Ewy Kowalskiej-Kaczor na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie, aktualny nr wpisu 364.

Ewa Kowalska-Kaczor pełni też funkcję arbitra Sądu Polubownego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Warszawie, uczestnicząc w postępowaniach przed tym Sądem.

Kancelaria zatrudnia zespół prawników w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym z uprawnieniami radcy prawnego, aplikanta radcowskiego.

NINIEJSZA PUBLIKACJA W MYŚL PRZEPISÓW USTAWY O RADCACH PRAWNYCH ORAZ KORPORACYJNYCH ZASAD ETYKI RADCY PRAWNEGO, USTAWY PRAWO O ADWOKATURZE ORAZ ZBIORU ZASAD ETYKI ADWOKACKIEJ I GODNOŚCI ZAWODU, NIE JEST REKLAMĄ, LECZ INFORMACJĄ O FORMIE WYKONYWANIA ZAWODU.